แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในเรื่อง ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ท่านควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อการรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังท่านต่อไป โดยสถาบันฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในเรื่อง ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น/ทุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ทางสถาบันฯ จะเข้าข่ายเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สถาบันนวัตกรรมอาจไม่สามารถรับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้