ช่องทางร้องเรียน (Feedback)

ชมเชย,เสนอแนะ,ร้องเรียน, แจ้งเบาะแสการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระบุข้อมูลของท่านด้านขวามือ
  แจ้งข้อร้องเรียนเสนอแนะ,ชมเชย,ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระบบรับเรื่องของท่าน
  ระบบในการรับในอีเมล์ของท่าน
  1-5 นาที
 • เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
  และดำเนินการส่งต่อ(ถ้ามี)
  1-2 วันทำการ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  ดำเนินการตอบกลับ
  2-7 วันทำการ
 • ร้องเรียนถึงผู้บริหาร
  เบาะแสการทุจริต,อุทธรณ์ร้องทุกข์
  ส่งเข้าผู้บริหาร

ระบุข้อมูลของท่าน Require your infomation

โปรดระบุให้ถูกต้อง/Please valid select
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone.